സ്വാഗതം

എന്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്ന് കൊച്ചു ക്യാമറയില്‍ ഞാന്‍ കണ്ട ഏതാനും ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രം എന്റെ കയ്യില്‍.. .

Saturday, September 25, 2010

കാവടിമേളം -ഉത്സവമേളം.

ഉത്സവം-..
.മണ്ണും- വിണ്ണും,ദൈവവും- മനുഷ്യനും, പ്രകൃതിയും-പൊലിമയും, മൃഗവും-മനുഷ്യനും, നാദവും-ദൃശ്യവും , സമ്മേളിക്കുന്ന മഹനീയ അവസരം ..